ಅಣು, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು

ಅಣು, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ. ಎಚ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 75.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 75.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಅಣುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮನುಕುಲ ವಿನಾಶಗೈಯ್ಯಬಹುದಾದ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಕೂಡ ಅಣುವಿನ ಅರಿಮೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಣು, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಣುವಿನ ಕುರಿತ ಅರಿಮೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವ ಪುಸ್ತಕ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)