ಕಲಿಕೆನುಡಿ ಮತ್ತು ನುಡಿಕಲಿಕೆ

Shop

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ

  • ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ 100 ಇರಲೇಬೇಕು (ಅಂಚೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರೆತು ಪಡಿಸಿ)
  • ನೀವು ಕೊಳ್ಳುವ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಗುಲುವ ಅಂಚೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ತೂಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Please note

  • The total value of all books selected for online purchase must be atleast Rs. 100 (Excluding shipping charges)
  • Shipping charges will be applicable at extras based on the weight of the consignment & your delivery address.

Showing 1–16 of 233 results