ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಅಲಿಶಾ ಸಾದಿಕೋಟ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 200.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 200.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

"1975ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚಾದದ್ದು 50,000 ಪ್ರತಿಗಳು. 1977ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳು.
2001ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳು.
2004-2016 ರ ನಡುವೆ 40,000 ಪ್ರತಿಗಳು.

ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹೊರ ತಂದಿರುವ ""ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು"" ವಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ. "

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)