ಹಾರಿ ಹಾರುತ, ದೂರ ದೂರಕೆ!

ಹಾರಿ ಹಾರುತ, ದೂರ ದೂರಕೆ!

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಲಾಬಣ್ಯ ಘೋ‍ಷ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಅರುಗೆ ಹಾರುವ ಆಸೆ, ಆದರೆ ಗುರುತ್ವ ಅವಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಗುರುತ್ವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅರುಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)