ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

 200.00

“1975ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚಾದದ್ದು 50,000 ಪ್ರತಿಗಳು. 1977ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳು.
2001ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳು.
2004-2016 ರ ನಡುವೆ 40,000 ಪ್ರತಿಗಳು.

ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹೊರ ತಂದಿರುವ “”ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು”” ವಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ. “

Additional information

Weight 1330 g
ಬರಹಗಾರರು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು

You've just added this product to the cart: