ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

 150.00

“1975ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚಾದದ್ದು 50,000 ಪ್ರತಿಗಳು. 1977ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳು.
2001ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳು.
2004-2016 ರ ನಡುವೆ 40,000 ಪ್ರತಿಗಳು.

ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹೊರ ತಂದಿರುವ “”ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು”” ವಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ. “

Out of stock

Additional information

Weight 1330 g
ಬರಹಗಾರರು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *