ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 10ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ಅಡಿಪಾಯ - 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಂತೆ - 10% ಕಡಿತ!

ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರು ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯರಿಮೆ ಅರಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಆಯ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ಅಡಿಪಾಯ - 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಂತೆ

3 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಮಾತಿನ ಒಳಗುಟ್ಟು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಭಟ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 190.00
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ನೀವೇನು ಬಲ್ಲಿರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಭಟ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 140.00
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ